งาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
  Home | อีเมลล์ สสจ. ลำพูน | E-register | Provis | Download
 

ท่านได้เข้าเว็บสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน Version เก่าซึ่งไม่ UPDATE
เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงาน Version ใหม่ ที่นี่

 

หน้าแรก > เฉพาะกิจ

 

 

 

หัวข้อ : งาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

 
งาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นายสุเทพ    พจน์สุจริต   
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

 


- งานการเงิน
 


- งานเลขานุการ

- งานการเจ้าหน้าที่
 
 
 
- งานธุรการ
 
 
 
- งานพัสุด
 
 


 
- งานนิติกร
 
- ยานพาหนะ/ลูกจ้าง
นายเจริญ มหาวงศ์ตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางวิไลพร ปารมี นวก.การงินและบัญชี ชำนาญการ
นางเบญจา พรนวม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางมาลินี บริบูรณ์ดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางจันจิรา แสงรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสาวศรีทอน มหาวันแจ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางอนงค์ รินสม พนักงานพิมพ์ดีด 3
นางสาวลักขณา ปามี นักวิชาการเงินและบัญชี

นางวิรัมภา กึ่งวงษ์ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงานนางผ่องศรี อุปละ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นส.สุพิศ สุภาวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
นส.ศุภรักษ์ นันตา เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
น.ส.ศิริรัตน์ สายสุคนธ์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางณัฐชยา ไชยมะโน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นาวไลพร ใจเฉพาะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายธนา อิ่นอ้าย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นางสาวสุกัญญา อนุจร เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
 

นางจิราภรณ์ บุญมา เจ้าพนักงานพัสดุ   ชำนาญงาน
นางศรีจันทร์ เงาคำ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
นายจำเริญ ตุลย์วัฒนางกูร นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นางสาวสุทธินันท์  ชาติไทย             เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

นางสาวกุลญาณ    ริญญา               นิติกร ชำนาญการ


นายมานพ             อุโมงค์โน            พนักงานขับรถยนต์
นายวิทยา             สุภาวรรณ            พนักงานขับรถยนต์
นายเจตต์              สุภานันท์             พนักงานขับรถยนต์
นายเชาว์               นักพรต               พนักงานขับรถยนต์
นายชัยพัฒน์          จินะราช             พนักงานขับรถยนต์
นางจีราวัจน์          สุธรรม               พนักงานวิทยุ
นางลิซมอน           โปชัยคุปต์           พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
นายสมนึก             คหินทพงษ์          ลูกมือช่าง ์
นางจารุณี              แก้วทรงเกษ        พนักงานรับโทรศัพท์
นางนันทนีย์           กัญจา                 แม่บ้าน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 

นาง ระวิพรรณ     มงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
- งานนโยบายและยุทธศาสตร์.

- งานพัฒนาคุณภาพ

- งานประเมินผล

- งานโครงการพิเศษ

- งานพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานข้อมูล

- งานข้อมูล 

- งานข้อมูล 
นาง ระวิพรรณ      มงคล        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการิเศษ

นางบุพพัณห์         คำธิตา            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


นาง ระวิพรรณ      มงคล       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการิเศษ

นางดารา              เรือนเป็ง           นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 

นายมนตรี             อินแสง            นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายกฤษฏา           ญาณพันธุ์        นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางกรรณิกา          มะโนวรณ์       จพ.สาธารณสุขชุมชน  ชำนาญงาน

นางวาสนา            เสาร์คำ            เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน

นางสุพัตรา         เตชะนันท์        จพ.สาธารณสุข  ชำนาญงาน 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 

 

 

 

 

 

 
นายจิระ  วิภาสวงค์
เภสัชกรเชี่ยวชาญ

- งานทะเบียนใบอนุญาต OTOP,SPA .งบประมาณ 
   ด่านอาหารและยา
- งานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
   (Post -marketing), ร้องเรียน
- งานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
   (Post -marketing),อาหาร
- งานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
   (Post -marketing) ,ยา, สถานพยาบาล
- ระบบงานเเภสัชกรรม บริหารเวชภัณฑ์ แบบรายงาน
- งานอนุญาต (Pre-marketing) ด้านยา
   บริหารเวชภัณฑ์ , อย.น้อย,    สคบ.
- งานอนุญาต (Pre-marketing) ด้านอาหาร 
   งานประกอบโรคศิลปะ 
- งานอนุญาต (Pre-marketing) สถานพยาบาล 
   ด่านอาหารและยา
- งานอาหารปลอดภัย  งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- งานการแพทย์แผนไทย
- งานธุรการ สารบัญ สื่อ

นางอินทริยา        อินทพันธุ์               เภสัชกร ชำนาญการ

นายสาธิต            เจริญพงษ์               เภสัชกร ชำนาญการ

นางวิมลวรรณ     จันทร์หอม              เภสัชกร ชำนาญการ

นายเกรียงไกร      ยังฉิม                     เภสัชกร ชำนาญการ

นายเอกอดุลย์       บุตรแก้ว                เภสัชกร ปฏิบัติการ
นางเกษศิรินทร์    วงค์ตะวัน              เภสัชกร ชำนาญการ

นางสาวนลินา       ศรีสุข                   เภสัชกร ปฏิบัติการ

นางปิยนันท์         นราประสิทธิ์         นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสุกัญญา        เลาหกุล                 เภสัชกร ชำนาญการ
นางสุวิมล            ทิพย์ชมภู              เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
นางสาวอัญชลี     ศรีคำมูล                นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 
นางเกษร     กาญจนาธิวัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุข  ชำนาญการพิเศษงานการแพทย์
 

-งานสุขภาพจิตและป้องกันฆ่าตัวตาย
-งานสภาพยาบาล     งานควบคุมคุณภาพการพยาบาล
-งาน QA/ IC          งานควบคุมการติดเชื้อ
-งานสาธารณภัย       งานสภาการพยาบาล

-งานยาเสพติด
-งาน To Be Number One

-งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน


-งานผู้พิการ และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
-งานพัฒนา EQ เด็ก

-งานรักษาพยาบาล

นางบุษบา                อนุศักดิ์         นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางพัชรี                   วีรพันธ์        นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางนิจนิรันดร์          รัตนพงศ์      จพ.สาธารณสุขชุมชน  ชำนาญงาน

นางจรวยพร             ธรรมน้อย     จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
นางสาวสคราญโฉม    อุปละ            นักจัดการงานทั่วไป

นางวันเพ็ญ               โพธิยอด       นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


นางสาวประทวน       พรหมสวัสดิ์   จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน

กิตติกาญจน์          มูลฟอง          นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


 

นางกาญจนา      เลิศวุฒิ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
งานควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา

-งานบริหารแผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา
-โรคอุบติใหม่อุบัติซ้ำ
-งานสอบสวนโรค(SRRT)


งานโรคติดต่อนำโดยแมลง 
-โรคเรื้อน
-โรคอุบติใหม่อุบัติซ้ำ
-งานสอบสวนโรค(SRRT)
-งานโรคหนอนพยาธิ
-โรคพิษสุนัขบ้า

-โรคเอดส์
-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
-งานระบาดวิทยาเอดส์


-โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
-โรคไข้หวัดใหญ่(วัคซีน)
-โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก


-งานระบาดวิทยาโรคติดต่อ
-งานสอบสวนโรค(SRRT)
-โรคอุบติใหม่อุบัติซ้ำ
-โรควัณโรค
-โรคสเตร็ปโตค๊อกคัส ซูอิส


-โรควัณโรค
-โรคไข้หวัดใหญ่
-โรคเรื้อน


-งานโรคเอกส์(จากแม่สู่ลูก,การเข้าถึงยาต้านไวรัส)
-โรควัณโรค
-โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน(คลังวัคซีน)
-โรคไข้หวัดใหญ่(ระบบ VMI)


-โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน(คลังวัคซีน)
-โรคไข้หวัดใหญ่(อุปกรรณ์ PPE,อุปกรณ์เก็บตัวอย่างตรวจ)
-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
-โรคเลปโตสไปโรซีส
-งานสารบรรณ


-โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ
-ระบาดวิทยาโรคติดต่อ
-โรคพิษสุนัขบ้า
-โรคไข้เลือดออก


-โรคเอดส์
-การเข้าถึงยาไวรัส


-โรควัณโรค

นางกาญจนา      เลิศวุฒิ                นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
นายเจริญ              สิทธิโรจน์          นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


นางบุญทิน           จิตสะบาย            นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
  นางพวงเพ็ญ         อ่อนสีบุตร          นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


นางอัมภาพรรณ    วรรณพงศ์ภัค      นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสุมาลี          ถาน้อย                    จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน

  


นายกฤตชญา   เขยะตา                     จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน

นางนกชนารถ     ไชยยาติ๊บ             ผู้ประสานงานโครงการ PCMน.ส.ปวีณา         ไชยสิทธิ์              ผู้ประสานงานโครงการ ฯ
 

ทันตแพทย์ณัฐพล  บุญศรี
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
งานทันตสาธารณสุข 

-งานประเมินและนิเทศงาน
-งานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการและสิ่งแวดล้อม
  ที่มีผลต่อทันตสุขภาพ
-งานทันตสาธารณสุขในผู้สูงอายุและเด็กปฐมวัย
-งานทันตสาธารณสุขในเด็กปฐมศึกษา
-ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการทางทันตสาธารณสุข
-สิ่งสนับสนุนทางทันตสาธารณสุข
ทพ.คฑา        โกศัยดิลก              ทันตแพทย์ปฏิบัติการ


นางโสภิต             แต้ประจิต          จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
นางชุติมน            วงค์สถาน          ผู่ช่วยทันตแพทย์ ชำนาญงาน
 

นางลมัย  สิทธิโรจน์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ( รก. )
งานอนามัย
 

-งานกฎหมายตาม พรบ.

-งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

-งานสุขาภิบาลอาหาร/เมนูชูสุขภาพ
-งานควบคุมไอโอดีนในชุมชน

-งานอนามัยวัยเรียนและเยาวชน

-งานอนามัยแม่และเด็ก
-งานอนามัยเจริญพันธ์

-งานอนามัยผู้สูงอายุ
-งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

-งานออกกำลังกาย
-งานโภชนาการ
 
-งานตลาดสดน่าซื้อ
-งานสารบรรณนางละมัย                  สิทธิโรจน์         นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางดาราวรรณ         สกุลวงศ์            นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


นางศรีสังวาลย์          ศรีทรายคำ        นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางพิมภาวรรณ์        เขยะตา             นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


นางปราณี                ภัสสัตยางกูร       จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน


นางอรวรรณ           ตันติวงศ์โกสีย์    จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน

 

 

นายปิยบุตร เฉลิมวงค์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
งานสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน


                         

-งานสนับสนุนระบบบริการและพัฒนาวิชาการ
-งานประสานเครือข่าย
-งานรณรงค์ควบคุมบุหรี่ฯ
-งานเผยแพร่ข่าวสาร
นายปิยบุตร           เฉลิมวงศ์       นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
นางพวงผกา          สุริวรรณ         นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายพัฒฑณา         อินทะชัย         นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางนงนภัส           ขันธ์ดวง          พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นายธาดา              ตรรกทวีผล     นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน
 

งานพัฒนาบุคลากร

งานวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
-งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
-งานพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการผลิต
-งานเผยแพร่ข่าวสาร และสารบรรณ 
 
นายธานี                 ศรีวงค์วรรณ์           นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสุรางค์               หมื่นกัณฑ์       นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางระเบียบ           มหาวันแจ่ม              จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน

นางสาวอรพินธ์  ใจสุนทร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
งานโรคไม่ติดต่อ

 

 

-งานบริหารจัดการภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ
  ระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ
-งานโรคจากการประกอบอาชีพ
-งานควบคุมโรคมะเร็ง

-งานป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร             นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายปรีชา           เครือธง             นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายอำพนพินิจ   เศรษฐสมพงศ์    นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายสุเมธ          ไชยชมภู              จพง.เภสัชกรรม ชำนาญงาน
ร้อยเอก ประเสริฐ       แก้วกำเนิด             
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
งานชันสูตรสาธารณสุข

- งานชันสูตรสาธารณสุข

นายประเสริฐ       แก้วกำเนิด             นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
นางนันทนีย์         กัญจา                    ลูกจ้างประจำ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
นางวราภรณ์ อุปสุขิน   
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
- งานส่งเสริมการพัฒนาและควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการ
   และเครือข่ายหน่วยบริการ
- งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคท้องถิ่นและประชาชน
- กองทุนแพทย์แผนไทยและกองทุนสุขภาพตำบล

- งานขึ้นทะเบียนและจัดเครือข่ายหน่วยบริการ
- งานคุ้มครองสิทธิ์ รับเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์
- งานสนับสนุนคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด

- งานบริการชดเชยและตรวจสอบเวชระเบียน

- งานบริหารกองทุนและหน่วยบริการคู่สัญญา
 
- งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์
นางวราภรณ์           อุปสุขิน          นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
นางจารุณี              พจน์สุจริต        นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการนายเชาวน์วัศ         จาอินต๊ะ           นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ  ศรีวิกรม           เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

นางสมพิศ             อิ่นอ้าย             นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  
 
Powered by imagesFolio
 

 

 

ข่าวนี้อยู่ใน  เฉพาะกิจ , จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม ( 6567 คน )
เผยแพร่ ณ วันที่ วันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
  

 

 

 

 

 

 
 


บันทึกการเข้าใช้งงาน
- วันนี้ -
คน : 41 ครั้ง : 90
- ทั้งหมด -
คน :80174 ครั้ง :752961