กลุ่มงาน/งาน พัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : พัฒนายุทธศาสตร์

เกียวกับกลุ่มงาน :

 


เช้าชม :
INFOGRAPHIC IN YOUR HAND ( )

สถานการณ์แนวโน้มด้านประชากรจังหวัดลำพูน ( )

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จังหวัดลำพูน ระหว่างปี พ.ศ 2550 - 2560 ( )

หัวหน้าฝ่าย

300x200
นางดารา เรือนเป็ง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

บุคลากรในฝ่าย


140x140
นางบุษบา อนุศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รก. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


140x140
มนตรี อินแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นางกรรณิกา มะโนวรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


140x140
นางสุวิมล ทิพย์ชมภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


140x140
นายกฤษฎา ญาณพันธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


140x140
นางสมพิศ อิ่นอ้าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


140x140
นางสาวกาญจนา ศรีไว
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถิติการใช้งานเว็บไซต์