อำเภอแม่ทา

Responsive image 

อำเภอ : อำเภอแม่ทา

เกียวกับอำเภอ :

เช้าชม :

สาธารณสุขอำเภอแม่ทา

300x200
นายโยธิน จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอแม่ทา

บุคลากร


140x140
นางบัณฑิตา ศรีวิชัย
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา


140x140
นางกมลพรรณ์ สารกาศ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


140x140
นางประภัสสร ศรีวิชัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


140x140
นางจิรัฐติกาล กาสกูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


140x140
นายณรงค์เดช นันตาเวียง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถิติการใช้งานเว็บไซต์