Displaying 1 - 5 of 5
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หรือ ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน หรือ ประชาชนทั่วไป
1 นายกฤษฎา ญาณพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
2 นางสางธิดารัตน์ โพธิพฤกษ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สสจ.ลำพูน
3 นางสุพัตรา ญาณพันธุ์ ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป
4 นาย มนตรี อินแสง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน
5 นายอนวัช สอนใต้ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน