200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
ระบบ Cloud Conference
200x100
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน
200x100
แบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์
200x100
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
200x100
แบบฟอร์มขอข้อมูล
200x100
การเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล
200x100
แบบสำรวจความพึงพอใจ
200x100
Smart Hospital
200x100
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
200x100
ระบบจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
รายงานการปาดเจ็บ 19 สาเหตุ
200x100
ข้อมูลอาหารปลอดภัยลำพูน
200x100
แบบฟอร์มประเมินผลงานเลื่อนระดับ
200x100
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
200x100
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
1การรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
2วัคซีน Covid-19 ลำพูน
3หลักเกณฑ์การบริจาคและการสนับสนุนเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
4เอกสารตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน
5คำสั่ง​ ประกาศ​โควิด64
6คู่มือการใช้งานระบบ co-ward
7แนวทางการปฏิบัติ Ransomeware
8คู่มือพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการDGA
9การประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic : EACC) จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21-22 กรกฏาคม 2563
10การอบรมพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ด้าน Cyber Security ปี 2563