QRCODE พัฒนายุทธศาสตร์

#หัวข้อ
1งานประเมินผลงานสาธารณสุขและการตรวจราชการ
2การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3คณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจถ่ายโอนฯ
4เอกสารประกอบการ ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 รอบที่2/2565
5ประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดลำพูน ภายใต้การปฏิรูปเขตสุขภาพและการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6ตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดลำพูน
7แบบฟอร์ม ผลการดำเนินงานประเด็นตรวจราชการบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1
8แบบสอบถาม ความประสงค์ในการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในปีงบประมาณ 2567
9ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
10เอกสารการตรวจราชการและนิเทศงาน E-INSPECTION ปีงบประมาณ 2565
11คำสั่งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
12การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565
13งบลงทุน
14การดำเนินงาน EACC โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Easy Asthma & COPD Clinic) จังหวัดลำพูน
15การจัดทำแผนประจำปี 2564
16รายงานประจำปี
17คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามประเด็นมุ่นเน้นระดับเขตสุขภาพ
18ระบบบริการสุขภาพ Service Plan
19PA (Performance Agreement)
20รายงานข้อมูลประชากร

สมาชิกใน พัฒนายุทธศาสตร์
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางบุษบา อนุศักดิ์
รองนายแพทย์สาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

200x200
นางสุวิมล ทิพย์ชมภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
200x200
มนตรี อินแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
200x200
นางสุรางค์ หมื่นกัณฑ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวกาญจนา ศรีไว
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางกรรณิกา มะโนวรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นางสมพิศ อิ่นอ้าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
200x200
นายกฤษฎา ญาณพันธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
200x200
นางสาวธิดารัตน์. โพธิพฤกษ์
เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัิตงาน