QRCODE พัฒนายุทธศาสตร์

#หัวข้อ
1การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2คณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจถ่ายโอนฯ
3เอกสารประกอบการ ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 รอบที่2/2565
4ประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดลำพูน ภายใต้การปฏิรูปเขตสุขภาพและการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5ตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดลำพูน
6แบบฟอร์ม ผลการดำเนินงานประเด็นตรวจราชการบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1
7แบบสอบถาม ความประสงค์ในการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในปีงบประมาณ 2567
8ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
9เอกสารการตรวจราชการและนิเทศงาน E-INSPECTION ปีงบประมาณ 2565
10คำสั่งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
11การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565
12งบลงทุน
13การดำเนินงาน EACC โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Easy Asthma & COPD Clinic) จังหวัดลำพูน
14การจัดทำแผนประจำปี 2564
15รายงานประจำปี
16คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามประเด็นมุ่นเน้นระดับเขตสุขภาพ
17ระบบบริการสุขภาพ Service Plan
18PA (Performance Agreement)
19รายงานข้อมูลประชากร
20รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ ในจังหวัดลำพูน

สมาชิกใน พัฒนายุทธศาสตร์
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางบุษบา อนุศักดิ์
รองนายแพทย์สาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

200x200
นางสุวิมล ทิพย์ชมภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
200x200
มนตรี อินแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
200x200
นางสุรางค์ หมื่นกัณฑ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวกาญจนา ศรีไว
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางกรรณิกา มะโนวรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นางสมพิศ อิ่นอ้าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
200x200
นายกฤษฎา ญาณพันธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
200x200
นางสาวธิดารัตน์. โพธิพฤกษ์
เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัิตงาน