QRCODE กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#หัวข้อ
1รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.ลี้
2รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง เภสัชกรรพ.ป่าซาง หัวหน้าพยาบาลรพ.ลี้ และสาธารณสุขอำเภอลี้
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
4การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2565) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
5การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2565) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
6การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2565) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
7ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563
8วาระประชุมครั้งที่ 1 12 พ.ย.62(พตส)
9กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
10รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
11รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
12การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
13ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4)
14ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3)
15ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
16ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2)
17ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 1)
18ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 2)
19ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 1)
20ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 4)

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
1ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
2การจัดเก็บข้อมูลภาระงาน FTE
3แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
4แบบประเมินศักยภาพบุคคล (แบบฟอร์มการประเมินใหม่)
5แบบฟอร์มขอย้าย-ขอโอน (ปรับปรุงใหม่)
6 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538
7 แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ( ตาม ว.246 ลงวันที่ 3 ก.พ. 63 )
8แบบฟอร์คำสั่งจ้าง/ลาออก ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน รายวัน
9คู่มือการใช้ HROPS (NON-HR)
10บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงโครงสร้างใหม่
11การประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
12แก้ไข การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
13แบบคำร้องขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
14แบบฟอร์มลาออกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
15แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม การประชุมใหญ่สมาชิก กสล.พกส. ประจำปี 2560
16คู่มือจัดทำแบบประเมินเลื่อนระดับ และเงินประจำตำแหน่ง
17แบบฟอร์มขอย้ายข้าราชการ
18ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ
19แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
20คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2577/2560 ลว.29 พ.ย.60 ย้ายข้าราชการ 2 ราย

สมาชิกใน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางผ่องศรี อุปละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

200x200
นางสาวฐิติกมล จันทะระ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
200x200
นางสาวศิริรัตน์ สายสุคนธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางณัฐชยา ไชยมะโน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางสาวชลธิชา ศรีชัยวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
200x200
นายทศพร เตชะพลี
นักทรัพยากรบุคคล
200x200
นางสาวสุกัญญา พรมเถาว์
นักทรัพยากรบุคคล