QRCODE กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#หัวข้อ
1ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563
2วาระประชุมครั้งที่ 1 12 พ.ย.62(พตส)
3กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
4รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
5รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
6การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
7ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4)
8ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3)
9ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
10ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2)
11ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 1)
12ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 2)
13ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 1)
14ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 4)
15ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 3)
16ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2)
17เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อความสำเร็จในการบริหารงานด้านทรัพยากร
18ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1)
19ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนพฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 5)
20ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 33 และหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 ปีงบประมาณ 2562

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
1แบบฟอร์มขอย้าย-ขอโอน (ปรับปรุงใหม่)
2 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538
3 แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ( ตาม ว.246 ลงวันที่ 3 ก.พ. 63 )
4แบบฟอร์คำสั่งจ้าง/ลาออก ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน รายวัน
5คู่มือการใช้ HROPS (NON-HR)
6บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงโครงสร้างใหม่
7การประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
8แก้ไข การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
9แบบคำร้องขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
10แบบฟอร์มลาออกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
11แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม การประชุมใหญ่สมาชิก กสล.พกส. ประจำปี 2560
12คู่มือจัดทำแบบประเมินเลื่อนระดับ และเงินประจำตำแหน่ง
13แบบฟอร์มขอย้ายข้าราชการ
14ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ
15แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
16คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2577/2560 ลว.29 พ.ย.60 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
17แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ และหนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ
18สำเนาคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2531/2560 ลว.21 พ.ย.60 เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม (จริยา)
19ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 3 ราย
20โครงสร้างใหม่ของโรงพยาบาลชุมชน

สมาชิกใน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางผ่องศรี อุปละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

200x200
นางสาวฐิติกมล จันทะระ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
200x200
นางสาวศิริรัตน์ สายสุคนธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางณัฐชยา ไชยมะโน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางสาวชลธิชา ศรีชัยวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
200x200
นายทศพร เตชะพลี
นักทรัพยากรบุคคล
200x200
นางสาวสุกัญญา พรมเถาว์
นักทรัพยากรบุคคล