QRCODE กลุ่มงายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

#หัวข้อ
1

file_1

2

IMG_6873_1

3

871419871420

4

5

 

6

7

8

 

สมาชิกใน กลุ่มงายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายเกรียงไกร ยังฉิม
เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

200x200
นางอรพรรณ โพธิ
เภสัชกร
200x200
นางสาวอชิรญา ศรีคำมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
200x200
นางภิญญาพัชญ์ ทั่งเพชร
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
200x200
นายธนวรรธน์ จันตัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ