QRCODE กลุ่มงายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

#หัวข้อ
1

871419871420

2

messageImage_1658912917175

3

4

 

5

6

7

 

สมาชิกใน กลุ่มงายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายเกรียงไกร ยังฉิม
เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

200x200
นางอรพรรณ โพธิ
เภสัชกร
200x200
นางสาวอชิรญา ศรีคำมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
200x200
นางภิญญาพัชญ์ ทั่งเพชร
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ