QRCODE อำเภอเมืองลำพูน

#หัวข้อ
1สรุปผลการดำเนินงาน พชอ.
2สรุปผลการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน
4 กระบวนงานการออกหนังสือรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล อสม
5รายงานการใช้จ่ายงบประมารประจำปี 2562
6นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
7วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
8จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
9ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
10กฏกระทรวง
11ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
12ยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวเนื่อง
13รายงานการประชุม พชอ.
14รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
15ikp
16EB 25 กรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
17EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อความโปร่งใส
18EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
19EB 13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤืธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
20EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนาธรรมค่านิยมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอเมืองลำพูน
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายเนตร พงษ์ตุ้ย
สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน

200x200
นายวิเชียร ปิงชัย
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
200x200
นางวิรัชดา มานะสัมพันธ์สกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นางจรรญา มาไกล
เจ้าพนักงานสาธารณสถุขชำนาญงาน
200x200
นางสาวไข่แก้ว คำแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นางนุชนิรัตน์ บุญมา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นายกรกฤษณ์ กุณราชา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
200x200
นางเสาวณีย์ ทองเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ