QRCODE คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

#หัวข้อ
1ภาพโปสเตอร์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอันตรายที่ผิดกฎหมาย16มิย.64
2Drug.....กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556
3Psychotropic.....พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 (40หน้า)
4Clinic...พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 (9 หน้า)
5Drug.....ประกาศ อย. เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน และแบบ ข.ย.1-ข.ย.17
6Drug...แบบฟอร์มและตัวอย่างการทำบัญชีต่างๆในร้านขายยา
7Drug...แนวทางการจัดการสู่มาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม Guideline to achieve Mandatory GPP Regulation (44 หน้า)
8Drug.....คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) (50 หน้า)
9Advertising...หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา
10Food...บันทึกคำให้การ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
11Food...แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการอนุญาตการผลิตและนำเข้าอาหาร
12Food...แบบฟอร์มคำนวณวัตถุเจือปนอาหาร
13Food...เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ (สบ.5-5)
14Food...เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (สบ.5-4)
15Food...เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ (สบ.5-3)
16Food...เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (สบ.5-2)
17Food...เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1)
18Food...ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5)
19Food...แบบข้อมูลผู้ติดต่อ และสถานประกอบการ
20Food...เอกสารประกอบการยื่นต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

สมาชิกใน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายสาธิต เจริญพงษ์
เภสัชกรชำนาญการ

200x200
นางสุกัญญา เลาหกุล
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางเบญจพร เกษรพรม
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางวิมลพรรณ จันทร์หอม
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางปรมาภรณ์ ทองอ่ำ
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางเกษศิรินทร์ วงค์ตะวัน
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นายเอกอดุลย์ บุตรแก้ว
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางนลินา พรมสวัสดิ์
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางสาวไข่มุก บุญชัย
เภสัชกรปฏิบัติการ
200x200
นางสาวสุณิชา ศิรินันท์
เภสัชกรปฏิบัติการ