QRCODE อำเภอลี้

#หัวข้อ
1เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 1
2เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 2
3เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 3
4เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 4
5เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 5
6เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 6
7เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 7
8เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 8
9เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 9
10เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 10
11เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 11
12เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 12
13เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 13
14เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 14
15เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 15
16เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 16
17เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 17
18เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 18
19เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 19
20เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564 - EB 20

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอลี้
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายโยธิน จันทร์ทิพย์
สาธารณสุขอำเภอลี้

200x200
นางณัฐวรรณ แก้ววงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
สมศักดิ์ ปาอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นายพงศกร ตันติวรางกูร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวกมลรัตน์ สานา
นักวิชาการสาธารณสุข