QRCODE อำเภอลี้

#หัวข้อ
1EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
2EB 25 กรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พ.ศ.2562
3EB 24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
4EB23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562
5EB 14 ผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก
6EB7
7EB6
8EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
9แผนผังแสดงขั้นตอนรับรองการมีสิทธิ์ รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (อสม.)
10กรอบ กลไก มาตรการ แนวทาง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
11กิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
12กิจกรรม จริยธรรม สสอ ลี้
13มาตรการ กลไก การป้องกันการรับสินบน
14แบบฟอร์มตอบสนองข้อร้องเรียน
15สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน สสอ ลี้
16ประกาศเจตนารมสุจริต
17มาตรการ บริหารผลการปฏิบัติราชการ
18แผนรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ สสอ ลี้
19บันทึกผลการปฎิบัติงานตามแผน ปี 2561
20แผนปฎิบัติการ สสอ ลี้ 62

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอลี้
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายพงศกร ตันติวรางกูร
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอลี้

200x200
สมศักดิ์ ปาอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางณัฐวรรณ แก้ววงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน