QRCODE อำเภอทุ่งหัวช้าง

สมาชิกใน อำเภอทุ่งหัวช้าง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายธวัชชัย รัตนไพบูลย์วิทย์
สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง

200x200
นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
200x200
นางพัชรี คำปวน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
200x200
นางศัลยา ตายะ
นักวิชาการสาธารณสุข