QRCODE อำเภอป่าซาง

#หัวข้อ
1เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2565-MOIT1
2เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT2
3เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT3
4เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT4
5เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT5
6เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT6
7เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT7
8เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT8
9เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT9
10เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT10
11เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT11
12เอกสารปีะกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT12
13เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT13
14เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT14
15เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT15
16เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT16
17เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT17
18เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT18
19เอกสารประดอบการประเมิน ITA 2565-MOIT19
20เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT20

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอป่าซาง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายศรีพรหม กาสกูล
สาธารณสุขอำเภอป่าซาง

200x200
นายยงยุทธ ปิ่นสกุล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
200x200
นางศิรินทร์ เลสัก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางยุวรี นิ้มเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางจงกลฃ ศิลปศุภร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
200x200
นางอภิชญา ประกายวิทย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นางธัญญรักษ์ กาวิละ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ