QRCODE อำเภอป่าซาง

#หัวข้อ
1โฟลชาร์ต การดำเนินงาน
2รายงานแบบบันทึกเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข รอบที่ ๒ ตัดยอด วันที่ ๓๑ ก.ค.2562
3รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ณ 31 ก.ค.2562
4รายงานการติดตาม ตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามทุจริตไตรมาสที่ ๔(ตัดยอด ๓๑ ก.ค.๒๕๖๒)
5รายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ รอบ 12 เดือน
6ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
7รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
8รายงานผลการดำเนินงานตามการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.2562
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) เดือน ม.ค.2562-ก.ค.2562
10ประกาศกรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
11รายงานผลการดำเนินงานตามการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.2562-มิ.ย.2562
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) เดือน ธ.ค..2561-มิ.ย..2562
13ประกาศสสอ.ป่าซาง เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก
14รายงานการประชุมคณะกรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน.ป่าซาง ครั้งที่ 1 /2562
15รายงานการประชุมโครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.ป่าซาง ปี๒๕๖๒
16รายงานการประชุมคณะกรรมการ พชอ.ป่าซาง ครั้งที่ 3 /2562
17ประกาศสำนักงานสาธาณรสุขอำเภอป่าซางเรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัมนาปรับปรุงตนเอง ปี 2562
18ประกาศเจตนารมณ์สุจริตของผู้บริหาร
19รายงานการติดตาม ตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามทุจริต
20แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามทุจริต

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอป่าซาง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายศรีพรหม กาสกูล
สาธารณสุขอำเภอป่าซาง

200x200
นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางศิรินทร์ เลสัก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางยุวรี นิ้มเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางจงกล ศิลปศุภร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน