QRCODE อำเภอป่าซาง

#หัวข้อ
1เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT1
2เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT2
3เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT3
4เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT4
5เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT5
6เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT6
7เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT7
8เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT8
9เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT9
10เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT10
11เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT11
12เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT12
13เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT13
14เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT14
15เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT15
16เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT16
17เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT17
18เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2566-MOIT18
19เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT19
20เอกสารประกอบการประเมิน ITA ปี 2566-MOIT20

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอป่าซาง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายศรีพรหม กาสกูล
สาธารณสุขอำเภอป่าซาง

200x200
นายยงยุทธ ปิ่นสกุล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
200x200
นางศิรินทร์ เลสัก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางยุวรี นิ้มเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางจงกลฃ ศิลปศุภร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
200x200
นางอภิชญา ประกายวิทย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นางธัญญรักษ์ กาวิละ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ