QRCODE อำเภอบ้านธิ

#หัวข้อ
1รายงานผลการจัดซื้อจัด
2สขร1ตค.61-มิย.62
3ประกาศอำเภอบ้านธิจัดวางระบบ
4แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
5กระบวนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
6การกำกับติดตามดำเนินงานตามแผนปรามปราบการทุจริต
7การประชุมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
8ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
9รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
10การรวมกลุ่ม โปร่งใสใจสะอาด
11โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม แก่เจ้าหน้าที่
12รายงานการกำกับติดตาม และรายงานการสรุปผล ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
13มาตรการการป้องกันการรับสินบน
14กำกับติดตาม รายงานสรุปผลการร้องเรียน
15ประกาศเจตจำนงค์สุจริต
16รายงานผลการดำเนินงานปี 2562
17รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปี61
18ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พศ 2558
19มาตรฐานการปฏิบัติงาน(Flow Chart)
20ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอบ้านธิ
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายสังวรณ์ ศรีวิชัย
สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ

200x200
นางพรนิภา ท้วมผึ้ง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ
200x200
นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางพรทิพา ไคร้อินปั๋น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นายดำรงค์เดช มั่นใจวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน