QRCODE อำเภอบ้านธิ

#หัวข้อ
1FlowChart 3 กลุ่มงาน
2การติดตามประเมิณผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
3รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
4รายงานผลการดำเนินงานรอบ ตัดยอด31 ก.ค.62ITA
5สรุปผลการติดตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6สรุปเรื่องร้องเรียน
7รายงานผลการเผยแพร่
8สรุปผลการดำเนินงานตามแผน62
9สขร1มิ.ย..62 - 31 กค.62
10รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4
11รายงานผลการจัดซื้อจัด
12สขร1ตค.61-มิย.62
13ประกาศอำเภอบ้านธิจัดวางระบบ
14แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
15กระบวนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
16การกำกับติดตามดำเนินงานตามแผนปรามปราบการทุจริต
17การประชุมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
18ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
19รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
20การรวมกลุ่ม โปร่งใสใจสะอาด

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอบ้านธิ
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายสังวรณ์ ศรีวิชัย
สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ

200x200
นางพรนิภา ท้วมผึ้ง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ
200x200
นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางพรทิพา ไคร้อินปั๋น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นายดำรงค์เดช มั่นใจวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน