QRCODE ควบคุมโรค

#หัวข้อ
1ประชุมCloud conference ชี้แจงแผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 2563
2รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่12/2562
3เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาระบบข้อมูล NAP วันที่ 11 ก.พ. 62
4เอกสารประกอบการประชุม Cloud conference.EPI.22 มค 2562
5เอกสารประกอบการประชุม Cloud Conference เรื่อง แผนปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
6คู่มือเฝ้าระวังและรายงานการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
7คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรคหัด
8ประชุม Cloud Conference ติดตามผลการดำเนินงานวัณโรค ครั้งที่1/2561
9ประชุมการตีตราและเลือกปฏิบัติ :ความเสี่ยงต่อคุณภาพบริการ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องดอกแก้ว สสจ.ลำพูน

สมาชิกใน ควบคุมโรค
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
บุญทิน จิตร์สะบาย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

200x200
นางสาวจันทร์เพ็ญ เผือกไร่
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวณัฐศิรา ตาปวง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
200x200
นางสาวกัลยาณี บุญจู
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
200x200
นางสาวอรวรรณ ร่มป่าตัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ