QRCODE ควบคุมโรค

#หัวข้อ
1ประชุมCloud conference ชี้แจงแผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 2563
2รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่12/2562
3เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาระบบข้อมูล NAP วันที่ 11 ก.พ. 62
4เอกสารประกอบการประชุม Cloud conference.EPI.22 มค 2562
5เอกสารประกอบการประชุม Cloud Conference เรื่อง แผนปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
6คู่มือเฝ้าระวังและรายงานการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
7คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรคหัด
8ประชุม Cloud Conference ติดตามผลการดำเนินงานวัณโรค ครั้งที่1/2561
9ประชุมการตีตราและเลือกปฏิบัติ :ความเสี่ยงต่อคุณภาพบริการ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องดอกแก้ว สสจ.ลำพูน

สมาชิกใน ควบคุมโรค

200x200
บุญทิน จิตร์สะบาย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
200x200
นายสุรสิทธ์ ธนปารวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
200x200
นายกฤตชญา เขยะตา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
200x200
นางกิติกาญจน์ มูลฟอง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
200x200
นายณรงค์เดช นันตาเวียง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
200x200
นายแพทย์เจตน์ วังแจ่ม
นายแพทย์ ชำนาญการ
200x200
นางสาวณัฐศิรา ตาปวง
นักวิชาการสาธารณสุข
200x200
นางสาวกัลยาณี บุญจู
นักวิชาการสาธารณสุข
200x200
นางสาวอรวรรณ ร่มป่าตัน
นักวิชาการสาธารณสุข