QRCODE ควบคุมโรค

#หัวข้อ
1

2

3

ข่าวประชาสัมพันธ์

4

5

#หัวข้อ
1มาตรการดำเนินการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
2ประชุมCloud conference ชี้แจงแผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 2563
3รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่12/2562
4เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาระบบข้อมูล NAP วันที่ 11 ก.พ. 62
5เอกสารประกอบการประชุม Cloud conference.EPI.22 มค 2562
6เอกสารประกอบการประชุม Cloud Conference เรื่อง แผนปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
7คู่มือเฝ้าระวังและรายงานการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
8คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรคหัด
9ประชุม Cloud Conference ติดตามผลการดำเนินงานวัณโรค ครั้งที่1/2561
10ประชุมการตีตราและเลือกปฏิบัติ :ความเสี่ยงต่อคุณภาพบริการ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องดอกแก้ว สสจ.ลำพูน

สมาชิกใน ควบคุมโรค
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

200x200
นางชญาก์ทิพยฑ์ สุริยะพงฑากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางบัณฑิตา ศรีวิชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวจันทร์เพ็ญ เผือกไร่
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวสิรัญญ์ณัฐ กันทาทรัพย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นางสาวนภัชณันท์ บุญจู
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
200x200
นางสาวอรวรรณ ร่มป่าตัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ