QRCODE ทันตสาธารณสุข

#หัวข้อ
1เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 9/60 (28 ธ.ค.60)
2เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 8/60 ( 19ต.ค.60)
3เอกสารประกอบการประชุมตุลาคม
4ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย จังหวัดลำพูน ปี2559
5ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 8/2559
6กำหนดการออกนิเทศงานทันตสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปี 2559
7อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องข้อมูล 43 แฟ้ม จาก HDC เพื่อแก้ปัญหา
8เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 6/2559 (24-06-59)
9ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 6/2559
10ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 3/2559
11ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 1/2559
12ประชุมวิชาการและนิทรรศการอาหารว่างและเครื่องดื่มอ่อนหวานสำหรับคนไทย จังหวัดลำพูน ปี 2558
13ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 11/2558

#หัวข้อ
1เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 3/2562
2เอกสารประชุมติดตามและสนับสนุนการจัดการข้อมูลสุขภาพช่องปากที่มีปัญหาในระดับอำเภอ
3เอกสารประกอบการประชุมสารสนเทศทันตสาธารณสุข (26 เม.ย.62)
4เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 2/2562 (2 เม.ย.62)
5เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 1/2562 (12 ก.พ.62)
6เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุขจ.ลำพูน ปี2561
7สรุปประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 4/2561 (22 มิ.ย. 61)
8เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ (22 มิ.ย. 61)
9เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ (25 พ.ค. 61)
10เอกสารประกอบการประชุมทันตาภิบาลมืออาชีพจ.ลำพูน (17-18 พ.ค. 2561)
11เอกสารประกอบการประชุม R2R รุ่นที่ 1 และ 2
12เอกสารประกอบการประชุมผู้สูงอายุ (14 ก.พ.61)
13เอกสารประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 1/2561 (9 ก.พ. 2561)
14เอกสารประชุมสารสนเทศ 26 ม.ค.2561
15เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 4/60 (28 เม.ย.60)
16เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 3/60 (24-03-60)
17เกณฑ์ PCC + รพ.สต.ติดดาว (ทันตกรรม)
18เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2560 (24-02-60)
19เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลทันตกรรม (17 ก.พ.60)
20สรุปการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2559

สมาชิกใน ทันตสาธารณสุข
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์
ทันตแพทย์ชำนาญการ

200x200
นางสาวชรินดา สุธาวา
ทันตแพทย์ชำนาญการ
200x200
นางสาวธนภรณ์ ศุภางคะรัตน์ (ลาศึกษาต่อ)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
200x200
นางสาววรางคณา ขานวล
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
200x200
นายวัชรพงศ์ ไชยปันดิ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ