QRCODE ทันตสาธารณสุข

#หัวข้อ
1เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 9/60 (28 ธ.ค.60)
2เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 8/60 ( 19ต.ค.60)
3เอกสารประกอบการประชุมตุลาคม
4ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย จังหวัดลำพูน ปี2559
5ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 8/2559
6กำหนดการออกนิเทศงานทันตสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปี 2559
7อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องข้อมูล 43 แฟ้ม จาก HDC เพื่อแก้ปัญหา
8เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 6/2559 (24-06-59)
9ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 6/2559
10ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 3/2559
11ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 1/2559
12ประชุมวิชาการและนิทรรศการอาหารว่างและเครื่องดื่มอ่อนหวานสำหรับคนไทย จังหวัดลำพูน ปี 2558
13ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 11/2558

#หัวข้อ
1เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 3/2564 (31 มี.ค. 64)
2เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 2/2564 (11 ม.ค.64)
3เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 1/2564 (18 พ.ย. 63)
4เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะประจำเดือนสิงหาคม ปี 2563 (13 ส.ค. 63)
5เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ประจำเดือนมิุนายน 2563
6แนวทางการปฏิบัติงานให้การรักษาทางทันตกรรม (30 เม.ย.63)
7เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะประจำเดือนมีนาคม ปี 2563 (17 มี.ค. 63)
8เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 2/2563 (16 ม.ค. 63)
9เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 1/2563 (31 ต.ค. 62)
10เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 4/2562 (9 ส.ค.62)
11เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 3/2562
12เอกสารประชุมติดตามและสนับสนุนการจัดการข้อมูลสุขภาพช่องปากที่มีปัญหาในระดับอำเภอ
13เอกสารประกอบการประชุมสารสนเทศทันตสาธารณสุข (26 เม.ย.62)
14เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 2/2562 (2 เม.ย.62)
15เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 1/2562 (12 ก.พ.62)
16เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุขจ.ลำพูน ปี2561
17สรุปประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 4/2561 (22 มิ.ย. 61)
18เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ (22 มิ.ย. 61)
19เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ (25 พ.ค. 61)
20เอกสารประกอบการประชุมทันตาภิบาลมืออาชีพจ.ลำพูน (17-18 พ.ค. 2561)

สมาชิกใน ทันตสาธารณสุข
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์
ทันตแพทย์ชำนาญการ

200x200
นางสาวชรินดา สุธาวา
ทันตแพทย์ชำนาญการ
200x200
นายวัชรพงศ์ ไชยปันดิ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
200x200
นางสาววรางคณา ขานวล
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
200x200
นางสาวธนภรณ์ ศุภางคะรัตน์ (ลาศึกษาต่อ)
ทันตแพทย์ชำนาญการ
200x200
นางสาวณัชตญา ยะบึง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน