QRCODE งานประกันสุขภาพ

#หัวข้อ
1รายงาน DBPOP และ VR เดือน กุมภาพันธ์ 2563
2ข้อมูลวิทยากรฝึกอบรม อสรจ. ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3แบบรายงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (แบบ สธ.รจ.๑๐๑) ความถี่ : เดือนละครั้ง
4รายงาน DBPOP และ VR เดือน มกราคม 2563
5คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563
621 สิงหาคม 2562 : ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลด้านประสิทธิภาพการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ
7การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 2563
8การบันทึก (Contracting Provider Profile: CPP)
9ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน MRA-External Audit ปีงบประมาณ 2562
10เอกสารประกอบการประชุม MRA วันที่ 11,13 มีนาคม 2562

สมาชิกใน งานประกันสุขภาพ
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายธานี ศรีวงค์วรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

200x200
นางปรานอม ทมวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางอังคณา เสียงอ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชี
200x200
นายธนวรรธน์ จันตัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
200x200
นางสาวสุณารัตน์ ใจบุญมา
นักวิชาการสาธารณสุข