QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (23 อัตรา)
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (23 อัตรา)

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2018-10-24 15:25:00 )