QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนครั้งที่ 12 /2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนครั้งที่ 12 /2561  วันพุธที่  26  ธันวาคม  2561  เวลา 09.00 น.ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

 

ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )