QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement: PA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )