QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและสาธารณสุข (ครู ข) ในการดำเนินงานเด็กไทยสายตาดี นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kid Coacher : SKC) และวิทยากรแกนนำอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดลำพูน ปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจัง
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )