QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 6/2559
รายละเอียด

ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 6/2559

เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่ - ช่วงเช้า : ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 4 โรงพยาบาลลำพูน

         - ช่วงบ่าย วาระเรื่อง ระบบการส่งต่อผู้ป่วย : ห้องประชุมกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลลำพูน

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )