QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
รายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )