QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ กำหนดการออกนิเทศงานทันตสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปี 2559
รายละเอียด

กำหนดการ

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 รพ.บ้านธิ และ รพ.สต.ห้วยไซ

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 รพ.ลี้ และ รพ.สต.ห้วยต้ม

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 รพ.ป่าซาง และรพ.สต.ห้วยอ้อ

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 รพ.แม่ทา และรพ.สต.ทากาศ

วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559 รพ.ลำพูน และรพ.สต.มะเขือแจ้

วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 รพ.ทุ่งหัวช้าง และรพ.สต.บ้านปวง

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 รพ.เวียงหนองล่อง และรพ.สต.ดงหลวง

วันพฤหัส ที่ 25 สิงหาคม 2559 รพ.บ้านโฮ่ง และรพ.สต.ห้วยหละ

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )