QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5/ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5/ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  วันพฤหัสบดีที่ 28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )