QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ การประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic : EACC) จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21-22 กรกฏาคม 2563
รายละเอียด

การประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic : EACC) จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21-22 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดโดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )