QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกฐินณรงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่  24  กันยายน  2563  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมกฐินณรงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )