QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12/ 2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12/ 2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 วันอังคารที่  29  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )