QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 วันอังคารที่  31 มีนาคม  พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )