QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมดอกป๊านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมดอกป๊านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )