QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )