QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศเลื่อนวัน เวลา และสถานที่ การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
รายละเอียด

ประกาศเลื่อนวัน เวลา และสถานที่ การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  (ครั้งที่ 2)  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )