QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (รพ.เวียงหนองล่อง,รพ.สต.ตำบลบ้านกลาง)
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (รพ.เวียงหนองล่อง,รพ.สต.ตำบลบ้านกลาง)

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )