QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
รายละเอียด

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )