QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และการประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting 

 

ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )