QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนและการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน (คจ.สจ ลำพูน) ครั้งที่ 1/2565
รายละเอียด

การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนและการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน (คจ.สจ ลำพูน) ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 13.30 น. ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )