QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8/2565 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8 /2565 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )