QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 11/2565 วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และผ่านระบบออนไลน์
รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 11 /2565 วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และผ่านระบบออนไลน์

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )