QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเเสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )