QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ (ร่าง) ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2022-12-21 13:29:00 )