QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12 /2565 วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และผ่านระบบออนไลน์

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )