QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5 /2566 วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )