QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตุ้ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  (ครั้งที่ 1) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตุ้ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2017-07-14 10:05:00 )