QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ข้อมูลทั่วไป
รายละเอียด

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  4,505.08
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  2,815,675 ไร่    คิดเป็นร้อยละ  4.85   ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้างที่สุด 43 กิโลเมตร   และยาวจากเหนือจดใต้  136  กิโลเมตร 
การปกครอง
จังหวัดลำพูน แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล 577 หมู่บ้าน
17  ชุมชนและมีการปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง  เทศบาลเมืองลำพูน 1 แห่ง  เทศบาลตำบล 40 แห่ง   องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  17  แห่ง

ประชากร
ประชากรของจังหวัดลำพูน ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์มีจำนวนทั้งสิ้น 405,999 คน เพศชาย
196,448 คน เพศหญิง 209,551 คน มีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง  อำเภอลี้  อำเภอแม่ทา และอำเภอทุ่งหัวช้าง รวม 16 ตำบล 61 หมู่บ้าน   ประชากรชาวเขา จำนวน 38,649 คน       คิดเป็น ร้อยละ 9.51  ของประชากรทั้งหมด  เป็นเพศชาย 18,537 คน   เป็นเพศหญิง  20,112  คน  

( แหล่งที่มาของข้อมูล:  ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 2559 ,ประชากรชาติพันธุ์(ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลำพูน) ณ เดือนธันวาคม 2559 )

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลประชากรแยกรายอำเภอ ปี 2560


อำเภอ

ทะเบียนราษฎร์ ปี 2560

ชาย

หญิง

รวม

เมือง

68,706

77,024

145,730

แม่ทา

19,334

19,884

39,218

บ้านโฮ่ง

19,616

20,838

40,454

ลี้

35,008

34,645

69,653

ทุ่งหัวช้าง

10,165

9,976

20,141

ป่าซาง

26,657

28,916

55,573

บ้านธิ

8,479

9,156

17,635

เวียงหนองล่อง

8,483

9,112

17,595

รวม

196,448

209,551

405,999

แหล่งที่มาของข้อมูล: ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ  เดือนธันวาคม 2559  ประกาศ ณ วันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2560
ตารางที่ 2  แสดงการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จ.ลำพูน ปี 2560


อำเภอ

ตำบล

 หมู่บ้าน

 หลังคาเรือน

 องค์การบริหารส่วนตำบล

เทศบาลเมือง/ตำบล

จำนวนศูนย์เด็กเล็ก

จำนวนวัด

5101

เมือง

15

159

72,293

1

15

61

152

เทศบาลเมืองลำพูน

 

 17 ชุมชน

5102

แม่ทา

6

71

16252

1

7

19

67

5103

บ้านโฮ่ง

5

62

15,515

4

2

17

46

5104

ลี้

8

99

23,991

3

7

44

53

5105

ทุ่งหัวช้าง

3

35

7,265

3

1

12

24

5106

ป่าซาง

9

90

23,299

4

4

20

34

5107

บ้านธิ

2

36

7,263

1

1

5

13

5108

เวียงหนองล่อง

3

25

7,321

0

3

5

15

รวม

51

577 มบ./17 ชุมชน

173,199

17

40

183

404

ที่มา   : ข้อมูลหมู่บ้าน,หลังคาเรือนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ณ.ธันวาคม 2559
: ข้อมูลจำนวนวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน ณ. กันยายน  2559
: ข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก จากงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ณ ธันวาคม 2559
ตารางที่ 3  แสดงจำนวนและร้อยละของพื้นที่ และประชากรแยกรายอำเภอ จังหวัดลำพูน ปี 2560


อำเภอ

พื้นที่ (ตร.กม.)

ประชากร

จำนวน ปชก.ต่อ พื้นที่ 1 ตร.กม.

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

5100

เมือง

479.83

10.65

145,730

35.89

303.71

5101

แม่ทา

762.63

16.93

39,218

9.66

51.42

5102

บ้านโฮ่ง

596.95

13.25

40,454

9.96

67.77

5103

ลี้

1,701.99

37.77

69,653

17.16

40.92

5104

ทุ่งหัวช้าง

486.13

10.79

20,141

4.96

41.43

5105

ป่าซาง

299.95

6.66

55,573

13.69

185.27

5106

บ้านธิ

129.02

2.86

17,635

4.34

136.68

5107

เวียงหนองล่อง

49.43

1.10

17,595

4.33

355.94

รวม

4,505.93

100.00

405,999

100.00

90.10

ที่มา : ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ  31 ธันวาคม  2559

ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )