QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ บุคลากร
รายละเอียด

อัตรากำลังคนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนในปี 2560 ทั้งสิ้น 2,334 คน เป็นข้าราชการ 1,497 คน  คิดเป็นร้อยละ 88.58  เป็นลูกจ้างประจำ 177 คน คิดเป็นร้อยละ 11.42  โดยพบว่า ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง มีอัตรากำลัง รวม 1,042 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.66  เป็นข้าราชการ 946 คน    เป็นลูกจ้างประจำ  96 คน สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลทั่วไป มีอัตรากำลัง รวม 648 คน   คิดเป็นร้อยละ 38.34   เป็นข้าราชการ 551  คน และ   เป็นลูกจ้างประจำ  97  คน

 

ตารางที่ 4  แสดงจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข  จ.ลำพูน  ปี  2560 

 

ตารางที่ 5 แสดงอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญ

ที่

บุคลากรทางการแพทย์

จำนวน

อัตราส่วนต่อประชากร

1

แพทย์

127

1 : 3,945

2

ทันตแพทย์ 

47

1 : 11,288

3

เภสัชกร

78

1 : 5,805

4

พยาบาลวิชาชีพ       

839

1 : 483

5

พยาบาลเทคนิค       

6

1 : 45,153

6

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.       

284

1 : 1,429

         ค่าเฉลี่ย เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ต่อ รพ.สต. 3.96

 

แหล่งที่มา : งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร สสจ.ลำพูน ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2560

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )