QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ Drug.....คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) (50 หน้า)
รายละเอียด

คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)

พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2558

Good Pharmacy Practices : GPP ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557

สำ�หรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.๑)
คู่มือการตรวจประเมิน
วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ...

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )