QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ผลการประชุมชมรมต่อต้านทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน (ปรับปรุงแผน)
รายละเอียด

ผลการดำเนินการประชุมชมรมต่อต้านทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมชมรมทั้งสิ้น 17 ราย มีผลการประชุมที่สำคัญดังนี้

1.      มติที่ประชุม วิเคราะห์ความเสี่ยง ในการป้องกันการทุจริต

2.      มติที่ประชุม วิเคราะห์ ความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

3.      มาตรการ และกิจกรรมในการป้องกันการทุจริตในหน่วยบริการ และสำนักงานสาธารณสุชอำเภอลี้

4.      มาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยบริการ และสำนักงานสาธารณสุชอำเภอลี้

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2018-03-29 17:58:00 )