QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2016-01-27 14:36:00 )