200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
ระบบ Cloud Conference
200x100
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน
200x100
แบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์
200x100
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
200x100
แบบฟอร์มขอข้อมูล
200x100
การเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล
200x100
แบบสำรวจความพึงพอใจ
200x100
Smart Hospital
200x100
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
200x100
ระบบจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
รายงานการปาดเจ็บ 19 สาเหตุ
200x100
ข้อมูลอาหารปลอดภัยลำพูนประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
1เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบที่ 2 /2563
2การจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพรก.เงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID-19
3คู่มือพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุลากรภาครัฐ V1.0
4ประกาศ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
5คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน
6COVID-19
7เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
8แบบสอบถามในการสมัครใช้งาน "ก้าวท้าใจ season1" ของจังหวัดลำพูน
9พัฒนาทักษะดิจิทัล
10เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ จังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓วันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๒เว็บไซต์หน่วยงานราชการ