QRCODE พัฒนายุทธศาสตร์

#หัวข้อ
1PA (Performance Agreement)
2ข้อมูลทั่วไป
3คำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement: PA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ 2562
4คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามประเด็นมุ่นเน้นระดับเขตสุขภาพ
5บุคลากร
6ระบบบริการสุขภาพ Service Plan
7รายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ
8รายงานข้อมูลประชากร
9ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
10สถานบริการ
11แบบฟอร์ม สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12แผนที่
13โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) และศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561

#หัวข้อ
1

2

3

4

5

23-8-61

สมาชิกใน พัฒนายุทธศาสตร์
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางบุษบา อนุศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

200x200
มนตรี อินแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสุวิมล ทิพย์ชมภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
200x200
นางสุรางค์ หมื่นกัณฑ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวกาญจนา ศรีไว
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางกรรณิกา มะโนวรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นางสมพิศ อิ่นอ้าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
200x200
นายกฤษฎา ญาณพันธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์